Treść strony

Zmiana cen wody i ścieków 2019/2020

Nowa taryfa.

Zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i uchwałą Rady Gminy Lubicz poniżej przedstawiamy ceny za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, które zaczną obowiązywać od 01 stycznia 2020 roku.

 

Ceny wody obowiązujące na terenie gminy Lubicz od dnia 29 sierpnia 2019 roku:

 

1) 1m3 wody dla odbiorców indywidualnych* = 3,56 zł netto+8% VAT = 3,84 zł brutto

2) 1m3 wody dla przemysłu, usług i pozostałych odbiorców = 4,25 zł netto+8% VAT = 4,59 zł brutto

Opłata abonamentowa = 5,00 zł netto + 8% VAT = 5,40 zł brutto

 

Ceny ścieków obowiązujące na terenie gminy Lubicz od dnia 01 sierpnia 2020 roku:

 

1) 1m3 ścieków dla odbiorców indywidualnych = 6,02 zł netto+8% VAT = 6,50 zł brutto

2) 1m3 ścieków dla przemysłu, usług i pozostałych odbiorców = 10,71 zł netto+8% VAT = 11,57 zł brutto

 

* odbiorcy indywidualni z budynków mieszkalnych bez decyzji pozwolenia na użytkowanie będą rozliczani według stawek opłat obowiązujących dla przemysłu i usług. Podmioty, których nie dotyczą kryteria kwalifikacji danego środka do pomocy publicznej (zawarte w art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) będą rozliczane wg stawek dla odbiorców indywidualnych. Podmiotami takimi są np. szkoły i przedszkola.

Taryfa usług 2017

Cennik

 

Ceny za zaopatrzenie w  wodę i odprowadzanie ścieków

 

 

OGŁOSZENIE

zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 24.02.2017r. nr XXXL/380/2017 poniżej przedstawiamy aktualne ceny za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków sanitarnych

 

Ceny wody obowiązujące

od dnia 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 roku 

 

Na podstawie art 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. (D.U. z 2017r. Poz. 2180) o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc przez 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Publikacja ustawy nastąpiła 27.11.2017r. Ustawa weszła w życie 14 dni od jej ogłoszenia, tj. 11.12.2017r.
Przedłużenie taryfy obowiązuje do 09.06.2018
r.

1).   1m3 wody dla odbiorców indywidualnych*               
        =3,44 zł netto+8% VAT=3,72 zł brutto

 

2).   1m3 wody dla przemysłu, usług i pozostałych odbiorców    
       =4,43 zł netto+8% VAT=4,78 zł brutto

  

 Ceny ścieków obowiązujące od dnia 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 roku :

                                                                                    

1).   1m3 ścieków dla odbiorców indywidualnych*                      
       = 5,84 zł netto+8% VAT=6,31 zł brutto

 

2).  1m3 ścieków dla przemysłu, usług i pozostałych odbiorców    
       = 13,40 zł netto+8% VAT=14,47 zł brutto

 

 Opłata abonamentowa = 5,00 zł netto + 8% VAT = 5,40 zł brutto
 

 * odbiorcy indywidualni z budynków mieszkalnych bez decyzji pozwolenia na użytkowanie będą rozliczani według stawek opłat obowiązujących w grupie 2, podmioty, których nie dotyczą kryteria kwalifikacji danego środka do pomocy publicznej (zawarte w art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE)) będą rozliczane wg stawek dla 1). grupy taryfowej. Podmiotami takimi są np. szkoły publiczne i przedszkola.

Ceny podstawowych usług związanych z korzystaniem z sieci wod.-kan.
 

Usługi wykonywane na sieci kanalizacyjnej
L.p./Nazwa usługi/ PKWiU/J.M./Cena brutto/w tym VAT

1.   Udrażnianie sieci kanalizacyjnej sprzętem
      specjalistycznym MINI VOMA 37.00  h 162,00 8,00%
2.   jw. nadgodziny 50%     37.00   h    183,60   8,00%

3.   jw. nadgodziny 100%   37.00   h    216,00   8,00%
4.  Odcięcie przepływu ścieków z odgałęzienia
     bocznego w studni rewizyjnej 43.22 szt. 344,40 23,00%
5.  Przywrócenie przepływu ścieków z odgałęzienia
     bocznego w studni rewizyjnej 43.22 szt. 344,40 23,00%
6.  Odcięcie przepływu ścieków z odgałęzienia
     bocznego włączonego w kanał uliczny
     poprzez trójnik  43.22  szt. 1168,50  23,00%
7.  Przywrócenie przepływu ścieków z
     odgałęzienia bocznego włączonego w kanał
     uliczny poprzez trójnik  43.22 szt. 1186,50  23,00%
8.  Opłata za uszkodzenie przyłącza
     kanalizacyjnego  szt. 639,60 + koszt naprawy 23,00%
9.  Opłata za uszkodzenie sieci kanalizacji
     sanitarnej  szt. 1000,00 + koszt naprawy 23,00%

Wymiana wodomierzy głównych
L.p./Nazwa usługi/ PKWiU/J.M./Cena brutto/w tym VAT

10.  Ponowne plombowanie po zerwaniu lub
      uszkodzeniu plomby przez klienta
      33.13 szt. 50,00  23,00%
11.  Wymiana wodomierza od DN 15 do
       DN 50 uszkodzonego przez klienta              
      33.13  szt.  90,00 + koszt wodomierza 23,00%

Wymiana wodomierzy podliczników
L.p./Nazwa usługi/ PKWiU/J.M./Cena brutto/w tym VAT

12. Wymiana podlicznika od DN 15 do DN 50 
      33.13  szt. 50,00 +koszt wodomierza 23,00%
13. Wymiana podlicznika DN 15, DN 20
      (wodomierz klienta)  33.13 szt. 50,00  23,00%
14. Plombowanie 33.13 szt. 25,00  23,00%

15. Przełożenie wodomierza ze studni
      we wskazane miejsce  szt. 147,60  23,00%

Diagnostyka sieci wodociągowej
L.p./Nazwa usługi/ PKWiU/J.M./Cena brutto/w tym VAT

16. Zamknięcie dopływu wody 36.00 szt. 50,00  8,00%
17. Otwarcie dopływu wody    36.00 szt.  50,00  8,00%
18. Zamknięcie dopływu wody z montażem zaworu
     odcinającego  36.00 szt. 220,00   8,00%
19. Montaż opaski do DN 150   42.20 szt. 608,85  23,00%
21. Montaż opaski DN 160-200  42.20 szt. 649,44  23,00%
22. Wykonanie badania wody po zamknięciu dłuższym
      niż 30 dni lub przy każdym montażu opaski              
      szt. max. 254,18 za każde badanie 23,00%
23. Opłata za uszkodzenie przyłącza wodociągowego
      szt. 800,00+koszt naprawy 23,00%
24. Opłata za uszkodzenie sieci wodociągowej
     szt. 1000,00+koszt naprawy 23,00%

Pozostałe
L.p./Nazwa usługi/ PKWiU/J.M./Cena brutto/w tym VAT

25. Wydanie zapewnienia dostaw wody
      71.12 szt. 50,00  23,00%
26. Wydanie zapewnienia odbioru ścieków
      71.12 szt. 50,00  23,00%
27. Odbiór końcowy przyłącza wodociągowego
      lub kanalizacyjnego  71.12 szt. 61,50  23,00%
28. Wykonanie przyłącza wodociągowego
      42.20  szt. wg indywidualnej wyceny 23,00%
29. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego
      42.20  szt. wg indywidualnej wyceny 23,00%
30. Wynajęcie nadstawki pomiarowej z wodomierzem
      lub zestawu wodomierzowego do poboru wody
      z hydrantu podziemnego   6,15/doba    23,00%
31. Kaucja zwrotna + opłata za zużytą wodę według
      wskazań licznika  200,00 + należność wg obowiązującej stawki


-Cennik w PLN.
-Usługi wykonywane po godz. 15.00 płatne
  są w nadgodzinach 50%.
-Usługi wykonywane po godzinie 22.00 oraz w
  niedziele i święta płatne są w nadgodzinach 100%.

-Cena badania wody po montażu opaski oraz po zamknięciu
  dłuższym niż 30 dni jest uzależniona od rodzaju budynku.

-W przypadku świadczenia usług poza Gmina Lubicz
  zleceniodawca pokrywa koszty delegacji
  pracownika/pracowników oraz inne koszty nieujęte w cenniku,
  a które mogą wystąpić w miejscu wykonywania usługi.


W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

 

 

 

 

 

Kontakt

  • Lubickie wodociągi

 Lubickie Wodociągi sp. z o.o.     

 87-162 Lubicz, ul Toruńska 56                                                 

 tel./fax  56 678 53 14

pogotowie wodno-kanalizacyjne kom. 605 356 529

  email: biuro@lubickie-wodociagi.pl                                    

 Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy               

 Nr KRS: 0000128543                                                                   

 Regon 871629373      NIP 879-23-26-737

 wysokość kapitału zakładowego 7.256.500,00zł

       

Kontakt osobisty z Biurem Obsługi Klienta  w godzinach: 

                                     pn. 7.00 - 15.00      

                                     wt. 7.00 - 16.00    

                                     śr. 7.00 - 15.00

                                     czw. 7.00 - 15.00

                                      pt. 7.00 - 14.00

Imię i Nazwisko
e-mail
Temat
Wiadomość

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka